loader
loader
DOJAZD ZADZWOŃ
Aktualności oraz informacje dla przedsiębiorców Bądź na bieżąco

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego jest potrzebna w każdym przedsiębiorstwie, w którym istnieją zagrożenia dla zdrowia pracowników i polega na systematycznym badaniu tych aspektów pracy, które stwarzają te zagrożenia. Ocena ma na celu stwierdzenie czy i w jakim stopniu te zagrożenia można wyeliminować, oraz jakie działania należy podjąć, aby je ograniczyć.

Czy ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa?

Obowiązek oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą wynika z przepisów Kodeksu pracy. Zgodnie z tą ustawą o zagrożeniach w środowisku pracy, które mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracowników, powinni oni być zawsze poinformowani. Obowiązkiem pracodawcy jest także wdrażanie działań eliminujących lub ograniczających występujące ryzyko zawodowe, na przykład takich jak stosowanie środków ochrony indywidualnej.

O ile przepisy definiują kto jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z oceną ryzyka zawodowego, to nie określają precyzyjnie kto może badać i oceniać to ryzyko w przedsiębiorstwach. Dlatego pracodawca dobrze znający technologię wykonywania pracy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, może sam przeprowadzić badanie i ocenę ryzyka zawodowego. Ale może także zlecić takie badanie i ocenę specjalistycznej firmie.

Jak przeprowadzić badanie i ocenę ryzyka zawodowego?

Przeprowadzenie audytu, czyli badań i oceny ryzyka zawodowego w przedsiębiorstwie można zlecić ekspertom zewnętrznym i specjalistom do spraw BHP. Nasza firma przeprowadza takie badania i sporządza na ich podstawie odpowiednią dokumentację wymaganą przepisami prawa, zawierającą:

  • opis ocenianego stanowiska pracy;
  • wyniki oceny ryzyka dla czynników środowiska pracy;
  • środki profilaktyczne dla danego stanowiska pracy;

oraz oczywiście datę oceny, oraz dane i podpis osoby przeprowadzającej ocenę.

Procedura tworzenia oceny ryzyka zawodowego w firmie zlecającej nam takie badanie obejmuje zebranie informacji, czyli ustalenie jakie stanowiska pracy wymagają oceny, jakie zadania są na tych stanowiskach wykonywane oraz jakie osoby wykonują te zadania. Chodzi tu o takie kategorie jak pracownicy młodociani, osoby niepełnosprawne, albo kobiety, które potencjalnie mogą być w ciąży. Ustalamy też rodzaj urządzeń i maszyn, i zagrożeń wynikających z użytkowania tychże przez pracowników. Wreszcie ustalamy czynniki uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne. Jeśli dokonywane były pomiary, ustalamy ich wyniki. Określamy również jakie środki ochrony zbiorowej i indywidualnej są obecnie stosowane w przedsiębiorstwie i jakie przepisy i normy dotyczą badanych stanowisk pracy.

Po zidentyfikowaniu zagrożeń i oszacowaniu ryzyka zgodnie z polskimi normami ustalamy działania, które wyeliminują lub ograniczą ryzyko zawodowe, a dokumentację z oceny przedstawiamy przedsiębiorcy, który zlecił ocenę ryzyka zawodowego.


2019 - 2023 © Praktyka BHP, Wszelkie prawa zastrzeżone, projekt i wykonanie pekades